Остання редакція:13 Вересня 2016 року

  

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри системного програмування.

В університеті працює з 2002 року. В 2002 році з відзнакою закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп'ютерної інженерії».

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Підвищення достовірності процесу тестування програмних додатків на основі нейромережних інформаційних технологій» за спеціальністю 05.13.06 - «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» в Національному університеті «Львівська політехніка».

В 2010 році одержала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.13.06 - "Інформаційні технології". В 2011 році здобула вчене звання доцента кафедри системного програмування.

Відповідає за дипломне проектування кафедри. Є керівником освітніх програм за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія" (бакалаври, магістри, доктори філософії). Керує науковою роботою студентського наукового гуртка "SOFTWARE" з 2015 року

Напрямок наукових досліджень: «Теорія та методологія оцінювання та забезпечення якості програмних продуктів».

Індекс Гірша =1

Веб-адреса авторського профілю у наукометричній базі SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54420153900,  Author ID - 54420153900

Має більше 140 наукових публікацій та 18 методичних публікацій.

Є співавтором навчального посібника з грифом МОНМСУ: Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Проектування інтерфейсів користувача: Навчальний посібник - Хмельницький: ХНУ, 2011 - 206 с.

Є співавтором монографії: Мищенко В.О., Поморова О.В., Говорущенко Т.А. CASE-оценка критических программных систем. Том 1. Качество / Под ред. Харченко В.С. - Харьков: Нац.аэрокосмический университет "ХАИ", 2012 - 201 с.

Є автором та співавтором 6-и свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

В 2008-2013 роках одержувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

З 2013 року керує науковою роботою аспірантів.

E-mail: tat_yana@ukr.net, govorushchenko@gmail.com, t.hovorushchenko@khnu.km.ua