» Поморова Оксана Вікторівна

Доктор технічних наук, професор, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. В 1992 році закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика». В 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 - «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» в НВК «Київський інститут автоматики». В 2007 році захистила докторську дисертацію «Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп'ютерних систем» за спеціальністю 05.13.13 - «Обчислювальні машини, системи та мережі» у Національному університеті «Львівська політехніка». Напрямки наукових досліджень: «Методологія та засоби інтелектуального діагностування комп’ютерних систем»; Верифікація та валідація програмного забезпечення критичного застосування»; «Моделювання баз знань та спеціалізованих комп’ютерних систем». Є ініціатором та керівником ряду Міжнародних проектів TEMPUS, які виконує кафедра системного програмування. Має більше 100 публікацій. Автор та співавтор 8 навчальних посібників та монографій.

E-mail: o.pomorova@gmail.com


» Савенко Олег Станіславович


Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування.

Профіль в Scopus:

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54421023400

Перелік наукових праць

 

Освітня кваліфікація:
 1993–Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика»
 1999 – кандидатська дисертація «Методи та засоби антивірусного комбінованого діагностування персональних комп'ютерів» за спеціальністю 05.13.13 – «Обчислювальні машини, системи і мережі» у Вінницькому державному технічному університеті.

Сфера наукових інтересів:
 діагностування комп'ютерних систем та мереж на наявність комп'ютерних вірусів

Дисципліни:
 програмування
 системне програмне забезпечення
 технології проектування спеціалізованих операційних систем
e-mail: savenko_oleg_st@ukr.net


» Медзатий Дмитро Миколайович

Медзатий Дмитро Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування. В університеті працює з 2004 року. В 2001 році закінчив Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп'ютерної інженерії». В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Нейромережна модель та метод прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів» за спеціальністю 05.13.06 - «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» у Тернопільському національному економічному університеті. Має більше 30  публікацій.

Наукові інтереси:

Інтелектуальні методи та засоби прогнозування працездатності комп'ютерних пристроїв та систем.

Інтелектуальні системи керування мобільними роботами


E-mail:d.medzatyi@gmail.com


» Кльоц Юрій Павлович

Юрій Павлович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування.

У 1998 році закінчив Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні та інтелектуальні системи і мережі».  З 1998 року працює в університеті.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію «Методи та засоби безсловникового пошуку несправностей в цифрових системах» за спеціальністю 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі» в ДНВК «Київський інститут автоматики».

Коло інтересів:

  • програмування на C/C++, PHP, Java;
  • взаємодія паралельних процесів на базі операційних систем сімейства Windows та Linux;
  • розпізнавання образів на зображеннях.

Дисципліни:

  • Структури даних та алгоритми;
  • Теорія алгоритмів та обчислювальних процесів;
  • Програмування комп'ютерних мереж;
  • Платформонезалежні мови програмування.

 

e-mail: sprklyots@gmail.com

 


» Говорущенко Тетяна Олександрівна

  

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри системного програмування.

В університеті працює з 2002 року. В 2002 році з відзнакою закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп'ютерної інженерії».

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Підвищення достовірності процесу тестування програмних додатків на основі нейромережних інформаційних технологій» за спеціальністю 05.13.06 - «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» в Національному університеті «Львівська політехніка».

В 2010 році одержала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.13.06 - "Інформаційні технології". В 2011 році здобула вчене звання доцента кафедри системного програмування.

Відповідає за дипломне проектування кафедри. Є керівником освітніх програм за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія" (бакалаври, магістри, доктори філософії). Керує науковою роботою студентського наукового гуртка "SOFTWARE" з 2015 року

Напрямок наукових досліджень: «Теорія та методологія оцінювання та забезпечення якості програмних продуктів».

Індекс Гірша =1

Веб-адреса авторського профілю у наукометричній базі SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54420153900,  Author ID - 54420153900

Має більше 140 наукових публікацій та 18 методичних публікацій.

Є співавтором навчального посібника з грифом МОНМСУ: Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Проектування інтерфейсів користувача: Навчальний посібник - Хмельницький: ХНУ, 2011 - 206 с.

Є співавтором монографії: Мищенко В.О., Поморова О.В., Говорущенко Т.А. CASE-оценка критических программных систем. Том 1. Качество / Под ред. Харченко В.С. - Харьков: Нац.аэрокосмический университет "ХАИ", 2012 - 201 с.

Є автором та співавтором 6-и свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

В 2008-2013 роках одержувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

З 2013 року керує науковою роботою аспірантів.

E-mail: tat_yana@ukr.net, govorushchenko@gmail.com, t.hovorushchenko@khnu.km.ua


» Гнатчук Єлизавета Геннадіївна

                 

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування. В університеті працює з 2003 року.

 В 2003 році з відзнакою закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп'ютерної інженерії». В 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп'ютерних засобів» за спеціальністю 05.13.06 - «Інформаційні технології» у Національному університеті «Львівська політехніка».

Має більше 40 публікацій.

В 2009-2011 роках одержувала Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Напрямок наукових досліджень: Інтелектуальні системи верифікації програмного забезпечення на основі нечіткої логіки.  Системи електронного навчання e-Learning.

E-mail: liza_veta@ukr.net


» Тітова Вєра Юріївна

   

  Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування. В 2003 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі». Має фах «спеціаліст з комп'ютерної інженерії». 

    З 2004 року працює на кафедрі системного програмування. 

    В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему  "Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб" за спеціальністю 05.13.06 - "Інформаційні технології" в Національному університеті "Львівська політехніка".

   Має близько 40 наукових публікацій. У 2010 у співавторстві з д.т.н., проф. Локазюком В.М. та к.т.н. Івановим О.В. видала навчальний посібник «Засади систем підтримки прийняття рішень на основі комп’ютерних систем та їх компонентів».

Напрямок наукових досліджень:

   Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень для процессів управління. Інтелектуальні системи верифікації програмного забезпечення на основі штучних нейронних мереж.

        Список публікацій: http://spr.khnu.km.ua/index.php/content/index/100

E-mail: 


» Лисенко Сергій Миколайович

 
 Лисенко Сергій Миколайович у 2005р. закінчив Хмельницький національний університет м. Хмельницького за спеціальністю “Комп'ютерні системи та мережі”. З 31 серпня 2006 року по 1 лютого 2011 року працював на посаді асистента кафедри системного програмування, з 1 лютого 2011 року на посаді старшого викладача, а з 1 лютого 2012 р. — на посаді доцента кафедри системного програмування Хмельницького національного університету.

В 2011 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: “Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм” за спеціальністю 05.13.06 — "Інформаційні технології" у Тернопільському національному економічному університеті, яка була затверджена рішенням президії ВАК України від 30 березня 2011 року.

В 2013 році здобув вчене звання доцента кафедри системного програмування.

Напрям наукових досліджень: розробка інформаційних технологій в сфері кібербезпеки, а саме виявлення шкідливого програмного забезпечення

Є відповідальним виконавцем міжнародного гранду TEMPUS «Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» (номер 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP).

Є учасником міжнародного проекту Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), що виконується в партнерстві між Хмельницьким національним університетом та Університетом Острови (Чеська Республіка).

Науковий доробок Лисенка С.М. також включає патент на корисну модель «Мультиагентний спосіб локалізації бот-мереж у корпоративних марежах».

Індекс Гірша =2

Веб-адреса авторського профілю у наукометричній базі SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54420643500

Має більше 75 наукових публікацій та 10 методичних публікацій.

Є співавтором навчального посібника з грифом МОН: Савенко О.С., Кльоц Ю.П., Лисенко С.М. Системне програмне забезпечення: Навчальний посібник - Хмельницький: ХНУ, 2016 - 403 с.

Список наукових праць

Дисципліни:

Системне програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Логічне та функційне програмування

Прикладна лінгвістика


E-mail:sirogyk@ukr.net

 sprlysenko@gmail.com


» Бобровнікова Кіра Юліївна

Старший викладач

Профіль в Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56946906000

Перелік наукових праць

Освітня кваліфікація:

2013 – Хмельницький національний університет за спеціальністю «Системне програмування»

Сфера наукових інтересів:

діагностування комп’ютерних систем та мереж на наявність шкідливого програмного забезпечення

Дисципліни:

Безпека та захист комп'ютерних систем

Інженерія програмного забезпечення

Програмування

Системне програмне забезпечення

Технологія проектування СОС

e-mail: kirabobrovnikova@gmail.com


» Нічепорук Андрій Олександрович

Нічепорук Андрій Олександрович

Nicheporuk A.O.

Старший викладач

Список наукових публікацій

Профіль в Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56239856200

 

Освітня кваліфікація:

2012 – Хмельницький національний університет за спеціальністю «Системне програмування»

Сфера наукових інтересів:

 діагностування комп’ютерних систем та мереж на наявність шкідливого програмного забезпечення

Дисципліни:

 Технічна діагностика і надійність комп’ютерних пристроїв та систем

Логічне та функційне програмування

Програмування

Системне програмне забезпечення

Основи теорії компіляції

e-mail: nicheporuk25@gmail.com