Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

ПОРЯДОК

проведення експертизи рукописних книг та друкованих видань у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці


Розділ 1. Загальні вимоги

1. Порядок проведення експертизи рукописних книг та друкованих видань у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці (далі Порядок) регулює питання проведення експертизи рукописних книг та друкованих видань, заявлених до вивезення через державний кордон, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави.

2. Порядок розроблено на підставі Закону України від 21 вересня 1999 року №1068-XIV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», Порядку проведення експертизи культурних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1343 зі змінами та доповненнями, наказу Міністерства культури України № 267 від 31.03.2017 р. «Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей».


Розділ 2. Визначення термінів

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

2.1. культурні цінності - визначені у Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства;

2.2. експертиза культурних цінностей (далі - експертиза) - всебічний аналіз і вивчення культурної цінності об'єктів, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, за результатами якого складається експертний висновок;

2.3. суб'єкти експертизи - заявники, організатори експертизи, а також експерти та мистецтвознавці;

2.4. заявник - фізична або юридична особа, яка подала бібліотеці заяву на проведення експертизи об'єкта;

2.5. експерт - працівник бібліотеки, реставраційної або науково-дослідної організації, архівної установи, інший фахівець, який має спеціальні знання і безпосередньо проводить експертизу та несе персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обгрунтованість рекомендацій;


Розділ 3. Види експертизи

3.1. За видами експертиза поділяється на попередню, первинну, повторну, додаткову, контрольну наукову і науково-технічну.

Попередня експертиза проводиться для визнання об'єкта культурною цінністю або предметом культурного призначення серійного чи масового виробництва на підставі норм атрибуції та критеріїв його художньої, історичної, етнографічної та наукової значущості.

Первинна експертиза проводиться для підготовки обгрунтованого експертного висновку на об'єкт експертизи.

Повторна експертиза проводиться у разі виявлення порушення вимог цього Порядку під час проведення первинної експертизи або за наявності обґрунтованих претензій заявника до експертного висновку первинної експертизи.

Додаткова експертиза проводиться у разі, коли виникли нові наукові підстави для характеристики об'єкта.

Контрольна наукова і науково-технічна експертиза проводиться для перевірки висновків первинної експертизи за ініціативою суб'єктів експертизи, зацікавлених у спростуванні окремих положень, частин або в цілому висновків раніше проведених експертиз.


Розділ 4. Ступень складності

4.1. За ступенем складності експертиза поділяється на просту і складну.

Проста експертиза не потребує вивчення додаткової спеціалізованої літератури (аукціонні каталоги, монографії, енциклопедії, довідники, архівні матеріали), поглибленого фізично-хімічного аналізу з використанням спеціальної технології.

Складна експертиза передбачає вивчення додаткової спеціалізованої літератури (аукціонні каталоги, монографії, енциклопедії, довідники, архівні матеріали) та/або поглибленого фізично-хімічного аналізу з використанням спеціальної технології.


Розділ 5. Порядок проведення експертизи рукописних книг та друкованих видань у Хмельницькій ОУНБ

5.1. Для проведення експертизи рукописних книг та друкованих видань заявник подає до Хмельницької ОУНБ письмову заяву із зазначенням мети вивезення, тимчасового вивезення з території України рукописних книг та друкованих видань, пред'являє документ, що посвідчує особу (для фізичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон).

До заяви додаються:

рукописна книга та (або)друковане видання у разі можливості їх танспортування;

два примірники переліку об'єктів, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення з території України культурних цінностей;

два примірники кольорових фотокарток об'єктів розміром 13х18 сантиметрів (крім предметів філателії, письмових та документальних пам'яток, архівних документів, фотокартки яких не подаються).

5.2. Експертни група Хмельницької ОУНБ проводить попередню експертизу рукописних книг та друкованих видань, у разі потреби рекомендує інші види експертизи та визначає експерта.

5.3. В експертному висновку зазначається достовірність об'єкта рукописних книг та друкованих видань, автор, назва та подається його атрибутивний опис, який складається за такими критеріями: час створення; причетність до історичних подій, культурних традицій народів і пам'яток історії, видатних особистостей, виробників, мануфактур і шкіл; рівень визнання автора; стан збереженості, знаки та позначки, комплектність, лінійні розміри, соціокультурна функція, рівень суспільного визнання, унікальність, рівень виконавської техніки та популярності, наукова значущість, оцінна вартість.

5.4. Експертний висновок повинен містити аргументовану рекомендацію щодо доцільності включення рукописної книги чи друкованих видань до Державного реєстру національного культурного надбання та можливості вивезення його з території України.

5.5. У разі, коли за результатами експертизи рукописна книга та (або) друковане видання повинне бути включеним до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали експертизи, незалежно від згоди заявника, передаються Мінкультури або Укрдержархіву відповідно до їх компетенції.

5.6. Експертний висновок на рукописні книги та (або) друковані видання, які були тимчасово вивезені з території України і повернуті в Україну, крім відомостей, зазначених у пункті 6.3, повинен містити оцінку стану збереженості об'єкта.


Розділ 6. Видача експертного висновку та строки проведення

6.1. Експертний висновок друкується на офіційному бланку Хмельницької ОУНБ, завіряється підписами членів експертної групи та директора бібліотеки, скріпленими печаткою.

Експертний висновок складається у двох примірниках, один з яких залишається у відповідальної особи від бібліотеки, другий передається заявнику.

6.2. Термін проведення експертизи залежить від ступеня її складності і становить до 30 календарних днів від дати прийняття заяви та об'єктів на експертизу.

Якщо експертиза проводиться за місцем знаходження рукописних книг та (або) друкованих видань, транспортні витрати здійснюються за рахунок заявника.

Огляд рукописних книг та (або) друкованих видань і підготовка експертного висновку може проводитися за відсутності заявника.

За згодою заявника культурні цінності можуть бути направлені на додаткове технологічне дослідження до музейних і реставраційних закладів Мінкультури, архівних установ або Укрдержархіву. В такому разі термін проведення експертизи за рішенням Мінкультури може бути продовжений, але не більше ніж на 30 днів.

6.3. Усі матеріали, пов'язані з проведенням експертизи, зберігаються п'ять років за місцем підготовки і видачі експертного висновку, а потім передаються на зберігання до відповідної державної архівної установи.

6.4. Експертиза проводиться після здійснення попередньої оплати. Розміри плати (тарифи) за проведення експертизи рукописних книг та друкованих встановлюється та затверджуються директором бібліотеки на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2011 року №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними і комунальними закладами культури» в редакції від 27.02.2017 року відповідно до затвердженого прейскуранту цін за калькуляціями.

Кошти, сплачені за проведення експертизи, незалежно від її результатів не підлягають поверненню.

6.5. Кошти, що надходять від проведення експертизи, підлягають зарахуванню до бюджету і використовуються на потреби бібліотеки відповідно до законодавства.


 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com